visit-ostergotland

Besöksnäringsstrategi

Besöksnäringen är en viktig del för den regionala utvecklingen i Östergötland. Därför arbetar Region Östergötland med att utveckla besöksnäringen i regionen och marknadsföra Östergötland som ett attraktivt besöksmål.

Besöksnäringsstrategi Östergötland

Under 2021 har Region Östergötland uppdaterat besöksnäringsstrategin från 2016 i en process som involverat representanter från besöksnäringens offentliga och privata aktörer. Vägledande för strategin är den regionala utvecklingsstrategin för Östergötland Länk till annan webbplats. (2021) som inkluderar arbetet med Agenda 2030 samt Regeringens ”Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring” (2021).

Sammanfattning Besöksnäringsstrategi Östergötland

Det övergripande målet för besöksnäringsstrategin är att fokusera Region Östergötlands arbete så att det stärker hela Östergötlands besöksnäring och ökar regionens attraktivitet. De tre delmålen fokuserar på att öka antal övernattande besökare september till maj, ökad lönsamhet för besöksnäringens aktörer samt att stärka Östergötlands attraktivitet som en plats att besöka, bo och verka på året runt.

Region Östergötland kommer att fokusera arbetet kring sju strategiska prioriteringar:

Hållbar destinationsutveckling

Skapa förutsättningar för platsutveckling och representera besöksnäringens roll i den regionala utvecklingen.

Affärs- och produktutveckling

Verka för att besöksnäringsföretagen ska ges bättre kunskap och förutsättningar att utifrån befintligt stödsystem jobba aktivt med affärs- och produktutveckling.

Tydlig position för varumärket Östergötland som resmål

Region Östergötlands marknadsföringsroll ligger i det initiala skedet för resenärer, det vill säga när de ska upptäcka och inspireras.

Skapa ett sammanhållet och effektivt ekosystem för besöksnäringen

Det är Region Östergötlands roll att ta initiativ till och leda denna samverkan i besöksnäringsfrågor för hela Östergötland.

Skapa bra beslutsunderlag för besöksnäringen

Samla in och kommunicera relevant kunskap om målgrupper, omvärld, konkurrenter och trender på ett sätt så den är användbar för destinationer, kommuner och aktörer.

Kompetensutveckling i besöksnäringen

Bidra med kunskap för att stärka företagen samt främjandeorganisationernas samlade bidrag till besöksnäringens utveckling.

Strategiska partnerskap inom och utanför Östergötland

Ingå i nationella, regionala och lokala partnerskap som stärker Östergötlands förmåga att agera i linje med de strategiska prioriteringarna.


De strategiska prioriteringarna är framtagna för att ha en direkt eller indirekt positiv påverkan på de globala målen som är definierade i den regionala utvecklingsstrategin för Östergötland. Utöver detta krävs även en väl fungerande samverkansprocess, riktade insatser och årliga handlingsplaner.


Besöksnäringsstrategi Östergötland

Till startsidan för Visit Östergötland

En del av Region Östergötland

Visit Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier