Vad är en tyst plats?

Med tyst område avses en plats där så kallade sociala ljud inte stör, i första hand trafikljud, tåg och andra ljud som finns i bebyggda miljöer som upplevs som störande.

Några platser i Östergötland som har pekats ut som tysta i föregående utredningar som gjorts av Länsstyrelsen. Dessa platser finns i Naturreservat och är följande:
Hästenäs som ligger väster om Gusum vid sjön Yxningen. Vidare anses delar av Åsvikelandets naturreservat i Valdemarsviks kommun och Fjällmossen nordost om Krokek i Norrköpings kommun också som tysta platser.

Vid inventeringen så utgick man från lokal kännedom och diskuterade med personer som kände till respektive område och som fick lyfta fram sina favoritplatser och de platser de ville eller trodde kunde erbjuda tystnad. Kriterierna var också detsamma när det gällde att inte bara fokusera på ljudmiljö utan också välja platser som erbjuder en variation av upplevelsevärden (utblick, djup skog, kulturlandskap etc). De utvalda platserna skulle ha så lite som möjligt av byggnader , vägar, kraftledningar etc. Människor som bor och verkar på en ort har oftast god kännedom och vilja att hjälpa till.

Man gjorde fyra mätningar om 15 minuter med stor variation av veckodag, tid på dagen, vindriktning och väder. I samband med mätningarna angavs ett grundvärde och ett maxvärde och antal störningar/flygpassage etc.

För platser i naturområden brukar värdena vara 36-40 dBA som normvärden och på platser som ligger mer ensligt så kan man komma ner till 30 dBA. Det senare värdet hittar du på vissa delar av Östgötaleden.

Bakgrund:
Regionfullmäktige gav Regionutvecklingsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inventera tysta naturupplevelser i Östergötland. En konsult anlitades arbetade med detta. I Sverige finns det en konsultfirma som gör denna typ av inventering. Östgötaledens skötselföreningar fick även i uppdrag att mot ersättning och med hjälp av decibelmätare
och lokalkunskap göra detta arbete.

Se karta över Östergötlands tysta platser.