Sevärdheter

Strå kyrka

Vadstena

Kyrkan kom till under 1100-talets slut eller omkring år 1200. Den bestod då av långhus med kor och absid i öster och ett smalt torn i väster. Vid medeltidens slut slogs valv. Kyrkan har rektangulärt långhus med sakristia vidbyggd på norra sidan. Västtornet, vars nedre del härrör från medeltiden, är något förskjutet åt söder och kröns av en huv med lanternin. Fasaderna är vitputsade. 

År 1545 var det nära att den hade rivits för att lämna byggnadsmaterial till Vadstena slott, som började byggas detta år. När tecknaren och fornforskaren Elias Brenner besökte kyrkan år 1670 fanns ett vapenhus med pulpettak på södra sidan av långhuset. Sannolikt tillbyggdes kyrkan under senmedeltid eller 1600-talet mot norr, varvid tornet kom att få en asymmetrisk placering vid västgaveln. I början av 1700-talet raserades kor och absid och kyrkan förlängdes med full bredd österut. När sakristian kom till är okänt.

År 1663 levererades en dopfunt från Michael Hackes stenhuggeriverkstad i Skänninge. År 1667 anskaffades en predikstol tillverkad av mäster Johan Gabrielsson i Vadstena. Den betalades genom att varje sockenman gav en halv spann säd. Bildhuggare Bengt Wedulin i Hjo förfärdigade 1743 ett altaruppsats, vilket kostade 500 daler. Dess skulpturer återger Kristus på korset med aposteln Johannes och Maria samt ytterst Moses och Aron. Några år senare lät man mäster Sven Gustafsson Stoltz i Vadstena måla om predikstolen.

 

År 1771-1772 erhöll tornet en grövre utformning och kröntes med huv och lanternin. Tidigare fanns det en stenhuv. Tio år senare reparerades kyrkan, varvid man lade in ett nytt golv och byggde en läktare. Under första hälften av 1800-talet borttogs vapenhuset vid sydväggen och en ny portal öppnades från väster via tornet. År 1864 fick kyrkan sitt förmodligen första orgelverk. På östra gaveln uppsattes år 1908 två gravhällar, som tidigare legat inne i kyrkan.

 

År 1908 reparerades kyrkan utan vederbörligt tillstånd, varvid man bl.a. ändrade predikstolen och tog upp två gravhällar ur kyrkgolvet och murade in dessa i östra ytterväggen. År 1948 restaurerades interiören under ledning av professor Erik Lundberg. Exteriören restaurerades 1991 och kyrkan fick nytt skiffertak.

Prisinformation

Fri entré