Sevärdheter

Ormlångenskogens naturreservat

Finspång

Ormlångeskogens naturreservat ligger strax norr om Lotorp i höjd med Flasbjörke och sträcker sig både över land och vatten i Ormlångens norra del. I reservatet ingår bland annat Storön och flera mindre öar. Skogen domineras av gran men har även ett inslag av äldre tall och i vissa delar finns ett stort inslag av lövträd. Terrängen varierar med höjder, branter, myrmarker och strandmiljöer. En av de ovanligare arterna i området är den rödlistade vedtrappmossan. Delar av området har karaktären av en gammal ”kolarskog” och det finns spår av kolbottnar. Det finns även spår av brand på stubbar och tallstammar (så kallade brandljud).

Reservatet nås bäst från sjön med kanot sommartid och skridskor vintertid.

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.