Sevärdheter

Naturreservat Högboda

Åtvidaberg   -  En del av: Naturreservat i Åtvidaberg

Högboda är ett unikt reservat då den dominerande naturtypen är gammal skogsbetad ca 120-årig granskog, på mycket bördig och fuktig mark. Få områden i Östergötland uppvisar en sådan mångfald vad gäller svampfloran på marken, vilken är rik på rödlistade arter. Området har också ett mycket stort lövinslag av äldre asp och björk men även ek som bidrar till den stora biologiska mångfalden.

Stormarna Gudrun och Per påverkade reservatet kraftigt. På spridda fläckar stormfälldes hundratals kubikmeter gran. Detta lämnades orört vilket ledde till att efter 2 år massförökades den aggressiva granbarkborren vars angrepp leder till snabb träddöd och i sin tur ännu mer barkborrar. Detta eskalerade och ledde till att ca 20% av den gamla granskogen slogs ut i reservatet. Det positiva i detta var att det skedde fläckvis och har skapat mängder av gläntor i skogen som nu känns rätt naturliga efter det att boskap från och med 2011 åter skall beta delar av den gamla granskogen. Skogsbetet återinförs för att gynna flora och insektsliv. Vindfällen, drivor av virke efter de av maskiner upparbetade virket och stående torrträd vittnar dock fortfarande om grankatastrofen. Tyvärr uttransporterades en hel del gamla vindfällen i samband med åtgärder mot granbarkborre i reservatet.

Några ytor med yngre granskog har under senaste året gallrats för att lövträd skall gynnas i de monokulturartade och planterade trädbestånden.

En vandringsled tar Dig ut från P-platsen västerrut genom kuperad terräng och varierade trädbestånd upp på höjderna med fantastisk utsikt över sjön Risten. Sluttningar och lägre delar hyser en örtrik flora med bland annat blåsippa, vippstarr och sårläka. Här finns även hassel i buskskiktet. I den lövrika västra delen förkommer även vårärt, vippärt och skogsstarr. Ett visst inslag av gammal grov och vidgrenig tall finns också uppe på höjderna.

Kulturlämningar finns i form av 3 gamla tjärdalar.

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Fakta om naturreservatet: 

Storlek: 75 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Kontakt Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland:
E-post: natur.ostergotland@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 50 00

 

Vägbeskrivning

Från Gamla torget, ÅTVIDABERG till Högboda

Körsträcka: 27.2 kmKörtid ca: 37 min
1. Starta riktning väst på Bryggaregatan, kör 167 m
2. Ta höger i rondellen första avfarten. Kör in på Järnvägsgatan, kör 292 m
3. Sväng höger och fortsätt på Järnvägsgatan, kör 40 m
4. Ta vänster i rondellen tredje avfarten. Kör in på Sunnebovägen, kör 34 m
5. Sväng höger och fortsätt på Sunnebovägen, kör 287 m
6. Fortsätt in på Långbrottsgatan, kör 13 m
7. Fortsätt in på Sunnebovägen, kör 15.0 km
8. Sväng höger, kör 2.0 km
9. Sväng vänster, kör 5.2 km
10. Sväng vänster, kör 1.2 km
11. Sväng vänster, kör 84 m
12. Sväng höger, kör 2.8 km
13. Du är framme

Faciliteter

  • Uteplats
  • Vandringsled
  • Parkering