Sevärdheter

Naturreservat Hästenäs kyrkskog

Åtvidaberg   -  En del av: Naturreservat i Åtvidaberg

Hästenäs Kyrkskog är en av Östergötlands största och finaste skogsreservat, beläget vid sjön Yxningens nordvästra strand i fagra Åtvidabergs kommun. Här finns i stort sett alla naturtyper representerade, allt ifrån magra månghundraåriga hällmarksskogar till högproduktiva gransänkor, prunkande ädellövskogar och strandskog av asp och björk.

Skogen är här skyddad mycket tack vare ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Svenska Kyrkan. Dess Miljövärn under förre biskop Martin Lönnebo lede ett förslag till skogsskydd. Unikt är att Kyrkan bidragit med hälften av kostnaderna för reservatet och på så sätt påskyndat processen att skydda skog i Östergötland.

Förutom storleken är området speciellt genom att det här lever så många sällsynta och känsliga (rödlistade) arter. Här har de stora möjligheter att leva kvar i området om det bevaras. Som exempel kan nämnas att svart praktbagge som lever på gammeltallar och ullticka på granlågor är relativt vanliga. Mycket krävande rödlistade arter såsom blackticka på granlågor och raggbock på tallågor kompletterar bilden.

På höjderna växer, ofta mycket gammal, naturskogsartad hällmarkstallskog. Söder om Sörgöl finns bestånd som endast är marginellt påverkade av människan. Här är månghundraåriga tallar vanliga och mängden grov död ved mycket stor. I de sydvända branterna nedanför hällmarkshöjderna finns ett inslag av senvuxna ekar och andra lövträd.I sluttningarna och de lägre delarna växer granskog, i vissa delar örtrik, ofta med ett rikt inslag av grov död ved. I sydsluttningarna vid Yxningen är inslaget av lövträd ofta stort. Speciellt är att det på många platser runt om i reservatet finns enstaka månghundraåriga, grovgreniga och mulmiga ekar, vilka vittnar om en lång skogsbeteskultur i området. Öster om Svartgöl dominerar lövrika barrnaturskogar. En stor tjäderlekplats finns i reservatsområdet. Havsörn häckar i reservatet. Nära Yxnerum och runt de gamla torpen finns lövskogar ofta med ett rikt ekinslag. Även några hyggen finns inom reservatsområdet, de nyare hyggena har ofta en riklig förekomst av kvarlämnade lövträd.Tre mindre sjöar finns inom området; Sörgöl, Hästgöl och Svartgöl och i söder ligger den stora sjön Yxningen.

Från P-platsen i väster leder vackra vandringsleder in i området. Mellan Sörgöl och Hästgöl finns en arrangerad eldplats för vandraren och söder om Hästgöl finns ett vindskydd för de som vill övernatta. I Hästenäs finns mycket att upptäcka.

Vid Alger har en våtmark anlagts på en gammal åkermark. En stig leder också upp till en nyanlagd Friluftskyrka.

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Fakta om naturreservatet: 

Storlek: 698 hektar
Skyddsår: 2006
Markägare: Linköpings stift
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Kontakt Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland:
E-post: natur.ostergotland@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 50 00

 

 

Vägbeskrivning

Från Gamla torget, ÅTVIDABERG till Hästenäs kyrkskog.

Körsträcka: 20.3 kmKörtid ca: 22 min
1. Starta riktning väst på Bryggaregatan, kör 167 m
2. Ta höger i rondellen första avfarten. Kör in på Järnvägsgatan, kör 292 m
3. Sväng höger och fortsätt på Järnvägsgatan, kör 40 m
4. Ta vänster i rondellen tredje avfarten. Kör in på Sunnebovägen, kör 34 m
5. Sväng höger och fortsätt på Sunnebovägen, kör 287 m
6. Fortsätt in på Långbrottsgatan, kör 13 m
7. Fortsätt in på Sunnebovägen, kör 15.0 km
8. Sväng höger, kör 4.4 km
9. Du är framme

Faciliteter

  • Uteplats
  • Vandringsled
  • Parkering