Sevärdheter

Naturreservat Hägerstad Slotts Ekhage

Åtvidaberg   -  En del av: Naturreservat i Åtvidaberg

Landskapet i och omkring reservatet är småkuperat av isälvsavlagringar och åsformationer. Ekhagen utgörs av en vacker ås med branta sidor. Här finns ett femtontal grova ekar men också många ekar som är halvgrova, senvuxna ekar eller yngre. Det finns även inslag av flera andra trädslag, bland annat äldre tallar tall, björk, ask, asp, körsbär, oxel och lönn. Buskar av hassel, nypon och en finns också. Reservatet har en lång strandkant utmed sjön Vindommen.

Vid olika inventeringar har man hittat en lång rad sällsynta organismer knutna till en kontinuitet av gamla träd. Bland lavar kan nämnas gammelekslav, ekpricklav och skuggorangelav. Här har påträffats totalt 25 nationellt och nio regionalt rödlistade arter ur den lägre faunan, till exempel svart guldbagge och läderbagge.

Medan naturvärdena kopplade till träden är mycket höga är fältskiktet relativt fattigt på hävdgynnade kärlväxter. Det finns dock mindre inslag av bland annat bockrot, gullviva och smörbollar.

Utmed åsen i ekhagen finns ett gravfält, hörande till yngre järnåldern (400-1050 e Kr), bestående av minst 55 fornlämningar. Dessa består av 26 högar, 24 stensättningar och fem treuddar. Uppe på krönet av åsen finns dessutom en domarring och ytterligare en stensättning. Områdets sydöstra del består av en ö, Gravholmen, som är förbunden med fastlandet genom en bro. På Gravholmen finns en sentida gravplats för familjen Beyer.

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Fakta om naturreservatet: 

Storlek: 6,2 ha
Skyddsår: 2002
Markägare: Hammersta Konsult AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

 

Kontakt Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland:
E-post: natur.ostergotland@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 50 00

 

 

Vägbeskrivning

Från Gamla torget, ÅTVIDABERG till Hägerstad slotts ekhage

Körsträcka: 24.9 kmKörtid ca: 28 min
1. Starta riktning väst på Bryggaregatan, kör 167 m
2. Ta höger i rondellen första avfarten. Kör in på Järnvägsgatan, kör 292 m
3. Sväng höger och fortsätt på Järnvägsgatan, kör 40 m
4. Ta höger i rondellen andra avfarten. Kör in på 35, kör 2.7 km
5. Sväng vänster, kör 12.8 km
6. Sväng vänster in på Hannäsvägen, kör 1.7 km
7. Sväng höger, kör 5.7 km
8. Sväng höger, kör 572 m
9. Håll vänster, kör 927 m
10. Du är framme

Faciliteter

  • Parkering