Sevärdheter

Naturreservat Fröjerum

Åtvidaberg   -  En del av: Naturreservat i Åtvidaberg

Fröjerums naturreservat är ett unikt, ca 80 ha stort, sammanhållet område med lövrik naturskog, bestående av ett trädskikt som domineras av asp, björk, ek och lind men det finns även lönn, ask, alm och sälg. Buskskiktet domineras av hassel. Delar av området betas för att bibehålla artrikedomen i floran. Stora insatser har gjorts för att minska barrträdens inverkan på lövskogen genom avverkningar och röjningar. "Förgraning" är ett stort problem i många naturtyper i Östergötland.

I Fröjerums naturreservat påträffas flera lavar, mossor, kärlväxter och svampar som är knutna till lövnaturskog med hög andel äldre lövträd och död ved. I området finns även flera arter av hålhäckande fåglar, vilket ytterligare förstärker bevarandevärdena.

Ett tydligt kännetecken för en naturskog är att den ser ”stökig” och kanske lite svårframkomlig ut. Det är en skog i sitt naturliga tillstånd, där träd ligger där de fallit och nya träd växer upp där fröna gror. Inte på raka led, som i en plantering.

Fältskiktets bördiga partier har riklig förekomst av vitsippa och blåsippa förutom signalarterna vårärt, vippärt och tandrot. Här finns även vätteros och lungört.

Naturskogen har gott om murkna stubbar, torrträd och annan död ved, som hyser mycket liv för att vara död... Här trivs många ovanliga insekter, svampar, lavar och mossor. I torrstubbarna häckar hackspettar och så fort de flyttar, tar någon annan fågel tacksamt över den lediga bostaden.

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Fakta om naturreservatet: 

Storlek: 81,5 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: privatägd
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

 

Kontakt Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland:
E-post: natur.ostergotland@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 50 00

Vägbeskrivning

Från Gamla torget, ÅTVIDABERG till Naturreservatet Fröjerum

Körsträcka: 21.3 kmKörtid ca: 26 min
1. Starta riktning väst på Bryggaregatan, kör 167 m
2. Ta höger i rondellen första avfarten. Kör in på Järnvägsgatan, kör 292 m
3. Sväng höger och fortsätt på Järnvägsgatan, kör 40 m
4. Ta höger i rondellen andra avfarten. Kör in på 35, kör 2.7 km
5. Sväng vänster, kör 5.4 km
6. Sväng vänster, kör 2.5 km
7. Sväng vänster, kör 461 m
8. Sväng vänster, kör 3.8 km
9. Sväng vänster, kör 3.8 km
10. Sväng vänster, kör 2.1 km
11. Du är framme

Faciliteter

  • Uteplats
  • Parkering