Sevärdheter

Klämmesmålen - naturreservat

Ödeshög

Gården har in i modern tid brukats på gammalt vis med lieslåtter och skogsbete, och brukas med dessa skötselmetoder fortfarande av gårdens ägare. Målet med Klämmesmålens naturreservat är att ge en bild av hur ett odlingslandskap i skogsbygden såg ut under åren 1900–1950.

Som ett levande museum ligger gården Klämmesmålen. I ett stenigt och magert landskap trängs slåtterängar och välbetade hagmarker med små, insprängda åkrar och gamla odlingsrösen. En del av gärdena inhägnas av trädgärdesgårdar.

Betesmarkerna är välbetade och hyser många rara växter som är typiska för marker som varit betade under lång historisk tid. Här finns bl.a. arter som kattfot, jungfrulin, slåttergubbe och ängsviol. Till betesmarkerna hör också ett område av betad barrskog.

Precis som skogsbete är ovanligt är också slåttermarker mycket ovanliga i dag. På Klämmesmålens välhävdade slåtterängar växer bl.a. Jungfru Marie nycklar, ängsskallra, solvända och prästkrage. De öppna markerna, boskapen och mångfalden av örter gör området attraktivt för dagfjärilar och andra insekter. Fornlämningar visar människans historiska aktiviteter i Klämmesmålen.  Här finns resterna av stensträngar, en tjärdal, en kolarkoja och t.o.m. en varggrop.