Sevärdheter

Ekebergs lövskog - naturreservat

Ödeshög

Fältskiktet har typisk lundkaraktär med många värdefulla växter. Blåsippor förkommer rikligt och det finns inslag av svart trolldruva, underviol och vårärt. Det finns även många värdefulla mossor och lavar, varav flera är rödlistade eller klassade som signalarter. Ekebergs lövskog är också av stort värde för insekter, med tanke på alla döda och döende träd.

För fåglarna är den rika tillgången på föda och bohål viktig och det finns gott om bohål och hack efter födosök i de äldre träden. Typiska arter bland häckfåglarna i lövskogen är t ex nötväcka, grönsångare, svartvit flugsnappare och grå flugsnappare. Andra regelbundna häckfåglar är mindre hackspett, större hackspett, gröngöling, spillkråka, stenknäck och stjärtmes.

Hittills har 12 rödlistade arter påträffats i området, varav tre fåglar, tre insekter, tre lavar och tre svampar.