Sevärdheter

Herrborum

Söderköping

Merparten av området utgörs av mycket värdefulla löv- och barrnaturskogar, betade barrskogar samt ogödslade öppna hagmarker, strandängar och ekhagmarker.

Många mycket gamla träd, särskilt tallar och ekar, och en stor mängd död ved förekommer. En stor mångfald av växter, djur och svampar knutna till gamla träd och död ved finns, bland annat rödlistade arter av lavar och insekter.

Fakta

Förvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping
tel:013-19 60 00 (vxl)

Vägbeskrivning

Kör E22 söder ut från Söderköping. Sväng vänster in på Väg 210 vid skylt Stegeborg/S:t Anna. Sväng vänster vid skylt Mogata och fortsätt på Väg 210, kör 10,1 km. Sväng vänster, kör 0,2 km. Sväng vänster, kör 0,4 km. Sväng vänster, kör 0,2 km.


WGS 84 (lat, lon):
N 58° 22.024', E 16° 42.334'